مطالب نوشته شده در موضوع «فروش سرور آنتی ویروس»

مطالب نوشته شده در موضوع «فروش سرور آنتی ویروس»

سرور آنتی ویروس

سرور آنتی ویروس

نصب و راه اندازی سرور آنتی ویروس بحث های امنیتی همیشه مهمترین دغدغه کارفرمایان می باشد. وجود آنتی ویروس در شبکه یکی از مسائل امنیتی می باشد. مفهموم آنتی ویروس در دنیای امروز IT تغییر پیدا نموده است. در واقع باید به جای آنتی ویروس، نام آن را بسته امنیتی...

ادامه مطلب